Administratorem danych osobowych podawanych w związku z wykorzystaniem niniejszego systemu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Każdej osobie przysługuje w szczególności prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących prawach znajduje się w Klauzuli informacyjnej

« Numer telefonu